Home Stanovy klubu
Štvrtok, 12 Marec 2009 15:39

STANOVY STRELECKÉHO KLUBU

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

 

Článok 1

Názov a sídlo

 1. Názov organizácie je Strelecký klub Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej SK STU).

 2. Sídlom je Bratislava, Ilkovičova 3.

 

Článok 2

Poslanie SK STU

 1. SK STU je dobrovoľná politicky nezávislá záujmová organizácia, ktorá združuje vysokoškolských študentov, pedagógov a zamestnancov vysokých škôl, žiakov základných a stredných škôl a ďalších, ktorí sú športovými strelcami alebo prejavujú záujem o športovostreleckú činnosť.

 2. SK STU organizuje a propaguje športovú streľbu, vytvára podmienky na jej rozvoj. Organizuje prevažne akademické súťaže, preteky a akcie masového a výkonnostného charakteru v športovej streľbe.

 3. SK STU spolupracuje so všetkými zložkami, orgánmi a organizáciami, ktoré prispievajú k rozvoju duchovných a telesných síl a vlastností. Spolupracuje najmä so Slovenským streleckým zväzom, so Slovenským vysokoškolským zväzom technických športov a so Slovenskou technickou univerzitou.

 

Článok 3

Členstvo, práva a povinnosti členov SK STU

 1. Členstvo v SK STU je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom SK STU so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník.

 2. O prijatí člena rozhoduje výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

 

Článok 4

    1.  Každý člen SK STU, pri splnení príslušných podmienok, má právo:

 • zúčastňovať sa podujatí organizovaných SK STU,

 • byť informovaný o činnosti SK STU, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti a činnosti jeho členov,

 • podľa svojich možností, schopností a záľub zapojiť sa do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti SK STU,

 • používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj, výzbroj, ktoré sú majetkom, alebo v užívaní SK STU, s jeho súhlasom a za ním stanovených podmienok,

 • po dovŕšení 15 rokov voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do funkcií SK STU,

 • v rámci svojich možností prispievať na podporu činnosti SK STU.

    2.  Každý člen SK STU je povinný:

 • dodržiavať stanovy, smernice a ostatné záväzné predpisy SK STU a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno SK STU,

 • platiť členské príspevky,

 • zúčastňovať sa členských schôdzí,

 • propagovať športovú streľbu,

 • podľa svojich schopností a možností chrániť majetok SK STU.

 

Článok 5

Zánik členstva v SK STU

 1. Členstvo V SK STU zaniká:

  1. vystúpením člena,

  2. zrušením členstva,

  3. vylúčením člena,

  4. úmrtím člena.

 2. Členstvo v SK STU môže byť zrušené v prípade neplnenia si členských povinností. O zrušení členstva rozhoduje výbor nadpolovičnou  väčšinou hlasov členov.

 3. Vylúčiť člena zo SK STU je možno iba v prípade mimoriadne závažného porušenia záujmov, poškodenia dobrého mena alebo majetku. Právo vylúčiť člena SK STU má členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov SK STU.

Článok 6

Organizácia a riadenie SK STU

 1. Najvyššími orgánmi SK STU sú:

  1. členská schôdza SK STU,

  2. výbor SK STU.

 2. Členská schôdza SK STU sa koná aspoň raz ročne. Schvaľuje program schôdze. Tiež schvaľuje Stanovy SK STU, symboliku, výšku členských príspevkov. Prerokúva a schvaľuje činnosť SK STU. Volí predsedu, podpredsedu, hospodára, členov výboru a členov revíznej komisie SK STU na dobu dvoch rokov. Je oprávnená vo zvlášť odôvodnených prípadoch odvolať predsedu, podpredsedu, hospodára, členov výboru a členov revíznej komisie aj v priebehu funkčného obdobia. Členskú schôdzu zvoláva predseda SK STU. Na žiadosť 1/3 členov SK STU je predseda povinný zvolať členskú schôdzu do 15 dní od obdržania žiadosti.

 3. Výbor SK STU riadi a zabezpečuje činnosť SK STU. Skladá sa z predsedu SK STU, podpredsedu SK STU, hospodára SK STU a aspoň jedného ďalšieho člena. Prijíma a schvaľuje smernice a úlohy týkajúce sa činnosti SK STU. Schádza sa pqdľa potreby. Za plnenie úloh zodpovedá členskej schôdzi SK STU, ktorej podáva správu o ich plnení.

 4. Predseda SK STU je jeho štatutárnym zástupcom, v prípade neprítomnosti ho zastupuje podpredseda SK STU alebo ním poverený člen výboru SK STU.

 5. SK STU sa riadi stanovami, smernicami a ostatnými záväznými predpismi SK STU. Ak takéto záväzné predpisy nejestvujú, riadi sa predpismi Slovenského streleckého zväzu alebo Slovenského vysokoškolského zväzu technických športov.

Článok 7

Právne postavenie a majetok SK STU

 1. SK STU je právnickou osobou.

 2. SK STU hospodári s hnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dotácie, reklamy, dary, granty od právnických osôb a  iné zdroje. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa SK STU. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania SK STU a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov SK STU.

Článok 8

Vzťah SK STU k iným organizáciám  

 1. SK STU je športovostreleckým klubom Slovenského streleckého zväzu.

 2. SK STU je základná organizačná zložka Slovenského vysokoškolského zväzu technických športov.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. SK STU má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak, odznaky, pečiatky s označením a znakom ako aj iné evidované alebo chránené predmety a spôsoby identifikácie. Používanie tejto identifikácie inými subjektmi ako SK STU podlieha schváleniu výborom SK STU.

 2. SK STU zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov SK STU. V prípade zániku SK STU o naložení s jeho majetkom rozhodne členská schôdza. Zánik sa ohlási do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 3. Stanovy SK STU boli schválené členskou schôdzou Streleckého klubu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 16. februára 2000. 

 

 

Odkazovač

Posledná správa: 5 roky, 3 mesiace späť
 • Rudo : Pridané výsledky 2. kola klubovej súťaže.
 • Rudo : A nezabudnite na 2% z vašich daní.
 • Rudo : Prvé kolo klubovej súťaže prebehlo úspešne, ďalšie kolo začína 18.3.2013.
 • Rudo : Odkazovač pre členov SK STU, info o jednorazovej zmene tréningu, klubovej schôdzi,...

Prispievať môžu iba členovia klubu

Prítomní

Máme online 10 hostí