Home Členské prispevky
Sobota, 14 Marec 2009 22:39

Členské príspevky

 

Členský príspevok/ Príspevok k hosťovaniu je ďalej uvádzaný ako "Členský príspevok" alebo "Členské".

 

Obdobie platnosti a splatnosť členského príspevku

 

Členské sa platí za celý príslušný kalendárny rok. Splatnosť je do 31. marca príslušného kalendárneho roku.

Nový člen klubu platí členský príspevok za počet mesiacov do konca kalendárneho roka, vrátane mesiaca, kedy podal prihlášku do klubu. Splatnosť je v tomto prípade 1 mesiac od doručenia faktúry.

 

Čo zahŕňa členský príspevok

 

V členskom poplatku sú započítané náklady na 1 tréning týždenne. V prípad, ak má člen klubu záujem o častejší tréning, úmerne k počtu tréningov týždenne sa zvyšuje jeho členský príspevok. V členskom príspevku sú započítané náklady na strelivo, zapožičanie klubovej zbrane, terče, plynová náplň do zbraní a iné prevádzkové náklady klubu.


Výška členského príspevku
 
Výška členského príspevku je určená podľa veku nasledovne:
  • 25,- €/rok pre osoby vo veku 8-16 rokov a pre poberateľov starobného dôchodku (neplatí v prípade poberania predčasného alebo invalidného dôchodku)
  • 45,- €/rok pre osoby staršie ako 16 rokov
 
V prípade podania prihlášky o členstvo alebo hosťovanie v klube po 31. marci, je výška členského stanovená nasledovne:
  • 2,5 €/mesiac pre osoby vo veku 8-16 rokov a pre poberateľov starobného dôchodku (neplatí v prípade poberania predčasného alebo invalidného dôchodku)
  • 5,- €/mesiac pre osoby staršie ako 16 rokov
 
V prípade, že člen SK STU alebo žiadateľ o členstvo v SK STU chce byť aj členom Slovenského streleckého zväzu (SSZ), k členskému príspevku sa pripočíta členský príspevok do SSZ. Výška tohoto príspevku pre rok 2024 bola SSZ stanovená:
  • 10,- €/rok pre osoby vo veku 6-16 rokov a taktiež pre osoby staršie ako 70 rokov
  • 20,- €/rok pre osoby vo veku 16-70 rokov
  • poplatok za členský preukaz pre nových členov SSZ je 2,00 EUR-á,
 
Spôsob platby členského
 
Členské je možné uhradiť:
  • v hotovosti osobne u hospodára SK STU, na základe vystavenej faktúry a vystavenia príjmového pokladničného dokladu SK STU
  • bankovým prevodom na účet SK STU, IBAN: SK59 7500 0000 0040 3008 3204 , na základe faktúry vystavenej a doručenej členovi hospodárom SK STU
 

Galéria - náhodná fotka

Prítomní

Máme online 6 hostí